Variety


羊毛で作りました。

I make Woolen dolls.  

IMG_5767@web

1

IMG_5770@web

2

IMG_5771@web

3

IMG_5769@web

4

IMG_5773@web

5

IMG_5777@web

6

IMG_5775@web

7

IMG_5774@web

8

IMG_5772@web

9

IMG_5779@web

10

IMG_5778@web

11

IMG_5781@web

12

IMG_5785@web

13

IMG_5787@web

14

IMG_5788@web

15

IMG_5789@web

16

IMG_5790@web

17

IMG_5799@web

18


copyright © 2004-2017 Eri Hayashi All Rights Reserved